Ciele - europeaslovakia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Europea Slovakia - Združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, je dobrovoľnou záujmovou, nepolitickou a neziskovou organizáciou fyzických osôb podielajúcich sa na vzdelávaní, stredných škôl, vzdelávacích zariadení a zariadení praktického vyučovania pôdohospodárskeho zamerania v Slovenskej republike. Môže združovať aj ďalšie fyzické a právnické osoby, zaoberajúce sa výchovou, vzdelávaním, praktickou prípravou mládeže, dospelých a poradenskou činnosťou. Združenie sa zakladá z dôvodu ochrany záujmov a presadzovania práv a oprávnených požiadaviek združených členov s cieľom presadzovania kvalifikovaných zámerov, smerujúcich k podpore odborného vzdelávania v pôdohospodárstve a k zachovaniu trvalo udržateľného rozvoja vidieka Slovenska.


Základné ciele Združenia Europea Slovakia sú:

 • zlepšenie poľnohospodárskych výcvikov,

 • propagácia študentských a učiteľských výmen,

 • rozvoj bežných výcvikových programov,

 • vytvorenie možností na komunikáciu s inými poľnohospodárskymi vzdelávacími inštitúciami v EU,

 • navrhnutie modulových programov, ktoré sú podporené niekoľkými krajinami EU,

 • vytvorenie európskych poľnohospodárskych sietí s príbuznými témami,

 • zlepšenie znalosti cudzích jazykov u poľnohospodárskej populácie,

 • rozvoj otvorených štúdií, možností pre poľnohospodársky sektor.
Zásady činnosti

 • Zásady činnosti Europea Slovakia - Združenia vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka (ďalej Zásady a Združenie) sú nevyhnutnou súčasťou Stanov tohto Združenia, zaregistrovaných Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 8. novembra 2006 pod číslom VVS/1-900/90-26367.

 • Zásady pojednávajú o postupe činnosti Združenia pri príprave, prerokúvaní a schvaľovaní návrhov z oblasti odborného vzdelávania a prípravy (ďalej OVP).

 • Návrhy na prerokovanie problematických otázok, súvisiacich s OVP zasielajú členovia, čestní členovia a iné právnické a fyzické osoby tajomníkovi Združenia.

 • Tajomník   Združenia   pripraví   návrhy   na   odsúhlasenie   Výkonnej   rady,   ktorá   schvaľuje harmonogram rokovaní a výber problematiky na prerokovanie podľa dôležitosti.

 • Výkonná rada predloží prerokované a odsúhlasené návrhy v zmysle Stanov na schválenie  Valného zhromaždenia.

 • Výsledky z rokovaní výkonných orgánov Združenia, schválené materiály sa uverejňujú na webovej stránke Združenia.

 • Za prenos informácií k tajomníkovi Združenia zodpovedá predseda príslušného orgánu Združenia.

 • Za uverejnenie informácií na webových stránkach Združenia zodpovedá tajomník Združenia.

 • Všetky záväzné údaje a informácie Zduženia sú uverejňované na webových stránkach Združenia až po odsúhlasení predsedom Výkonnej rady.


Zásady činnosti Europea Slovakia - Združenia vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka a akékoľvek zmeny schvaľuje Valné zhromaždenie na návrh Výkonnej rady v súlade so Stanovami.

Vnútorné usporiadanie Združenia:

Predseda združenia:

Ing. Mária Múdra
(Stredná odborná škola Rakovice)
Podpredseda pre zahraničné vzťahy:
Ing. Edita Križanová
(Stredná odborná škola veterinárna Nitra)
Podpredseda pre odborné vzdelávanie a prípravu:
Ing. Janka Fedorová
(Stredná odborná škola Pruské)
Pokladník:
Ing. Pavol Filo
(Stredná odborná škola Pod Bánošom, Banská Bystrica) 

Najvyšším orgánom Združenia je ja Valné zhromaždenie, tvoria ho všetci členovia. Rokovanie Valného zhromaždenia vedie a riadi predseda Výkonnej rady, v jeho neprítomnosti podpredseda.
Výkonná rada je štatutárným orgánom Združenia, môže mať maximlne 15 členov so zastúpením všetkých samosprávnych krajov.


Europea Slovakia je členom Europea International, ktorej ciele vyplývajú z Listiny európskeho poľnohospodárskeho vzdelávania a výcviku.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky