Organic seed portfolio in climate change-project - europeaslovakia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Organic seed portfolio in climate change 2020-1-SK01-KA202-078264

Erasmus+ strategic partnership project
Project partners from Slovakia, Italy, Poland, Estonia, France and Portugal

The specific objectives of this project are:
•To identify the special training needs for VET educators and professionals involved in agri-business biodiversity safeguard and develop the Organic Portfolio Survival kit IO1
•To develop joint curriculum for expert organic seed and biodiversity profile, identifying the criteria and procedures to reach the qualifications needed and to be acquired IO2
•to improve and explore different forms of PRE-TESTING competences for VET educators
•To disseminate and exploit the results of the project, in order to develop a link between the partnership and key stakeholders or beneficiaries in the seed custody system.

WEB Organic seed portfolio in climate change

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IO1 intelektuálny výstup projektu
Seeds saver in agriculture: curriculum for trainers

IO2 intelektuálny výstup projektu
Seeds Portfolio Survival Kit

 

Záverečné projektové stretnutie

Záverečné projektové stretnutie sa konalo na Slovensku 26.08.2022 v Rakoviciach v sídle Europea Slovakia. Stretnutie bolo venované vyhodnoteniu projektu a  najmä šíreniu výsledkov intelektuálnych výstupov projektu . Partneri diskutovali o udržateľnosti projektu a potrebe ďalších krokov v súvislosti zachovania výstupov  projektu prostredníctvom médií ako sú web stránky a sociálne siete. Myšlienky šírenia ochrany biodiverzity je úlohou na najbližšie mesiace, ku ktorým zaviazali partnerské organizácie.
Účastníci stretnutia v rámci exkurzie navštívili Výskumný ústav rastlinnej výroby - Génovú banku SR, kde mali zoznámili s prácou profesionálov v génovej banke. Účastníci mali možnosť vidieť ako prebieha proces uskladnenia semien a  ich následná konzervácia. Videli pokusné políčka s liečivými rastlinami a pseudoobilninami. Génová banka SR v rámci projektu plnila úlohu odborného konzultanta a poskytovala odporúčania v oblasti klíčivosti semien, biodiverzity rastlín a starých odrôd - native seeds. Partneri veľmi ocenili, že mohli navštíviť, tak vysokokvalifikované pracovisko ako je Génová banka SR.

____________________________________________________________________________________________


Na výstave genetických zdrojov rastlín vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch 26. júla prebehlo stretnutie s externými partnermi projektu Organic seed portfolio in climate change  a širokou verejnosťou, ktorá sa na výstave zúčastnila. Cieľom našej návštevy na podujetí bola tiež diseminácia projektu a jeho výsledkov.

___________________________________________________________________________________________________________

Diseminácia projektu Organic seed portfolio in climate change
Počas stretnutia pedagogických zamestnancov Spojenej školy, Rakovice 25, Rakovice a ďalšej verejnosti dňa 30.06. 2022 v priestoroch spomínanej školy Europea Slovakia  mala možnosť oboznámiť prítomných s cieľmi a výsledkami projektu. Udialo sa tak prostredníctvom priamej komunikácií so zúčastnenými, ktorým boli tiež poskytnuté informačné materiály k projektu na FB, web stránkach a internete.

___________________________________________________________________________________________________________

Short-term joint staff training event, Gondomar, Portugalsko, Jún 7-11, 2022
Cieľom druhého školiaceho kurzu v Portugalsku bolo  zlepšenie zručností a kompetencií pri používaní online nástrojov a platforiem na vytváranie a realizáciu e-lekcií Seed Portfolio.
Vďaka výbornému školiteľovi André Pinto, ktorý viedol semináre sme mnohý z nás nadobudli nové vedomosti a zručnosti, ako pracovať s novými aplikáciami a softvérovými balíkmi, ktoré zúročíme v budúcnosti v rámci práci na projekte, ale aj v ďalšom profesionálnom živote. Účastníci veľmi ocenili seminár na tvorbu webových stránkach, prípravu vzdelávacích platforiem a video lekcií za pomoci video kanálov na internete.
Ďalším zaujímavým seminárom bol s Noel Vasconcelos, ktorý nám poskytol cenné informácie o tvorbe génovej banky, veľkým plusom boli vlastné skúsenosti školiteľa s danou problematikou.
Horta de Subsistência em Gondomar sme mali možnosť vidieť komunitnú záhradu vytvorenú s cieľom na trvalo udržateľný rozvoja a miestnu biodiverzitu.
Ďalšie poznatky z biodiverzity, zachovania pôvodných druhov rastlín semien a udržateľné postupy v poľnohospodárstve sme získali návštevou miestnej organickej farmy a botanickej záhrady.
V závere stretnutia prebehlo zhodnotenie doterajších aktivít na projekte a vyhodnotenie práce na IO1 a IO2.

Stretnutie v Portugalsku bolo veľkým prínosom pre projekt a všetkých zúčastnených. Vďaka profesionálnemu prístupu hostiteľskému tímu a prednášajúcich sa nám podarilo prehĺbiť si vedomosti v oblasti biodiverzity, trvalo udržateľného poľnohospodárstva a nadobudnúť nové zručnosti v oblasti informačných platforiem a kanálov.


____________________________________________________________________________________________

Multiplikačné podujatie projektu Erasmus+
„Organic seed portfolio in climate change“

Europea Slovakia zorganizovala multiplikačné podujatie  v rámci projektu Erasmus + „Organic seed portfolio in climate change“  8.júna 2022 na Hotelovej akadémii Ľ.Wintera v Piešťanoch.
Účastníci podujatia z radov pridružených partnerov,  pedagogických zamestnancov stredných škôl a zástupcov miestnych firiem  boli oboznámení s týmto projektom a projektovými výstupmi IO1 Seed savers in agriculture training’s curriculum a IO2 Seed Portfolio Survival kit for VET trainers zástupcami združenia Europea Slovensko.
Všetci účastníci ocenili projekt
a intelektuálne výstupy veľmi pozitívne.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nadnárodné stretnutie M2- Talin,Estónsko 3.máj 2022

Ďalšie prezenčné nadnárodné stretnutie sa  zrealizovalo 3.mája 2022 v Taline v Estónsku. Toto stretnutie bolo hybridné dvaja projektoví partneri boli prítomní online. Na stretnutí jednotlivý parneri prezentovali svoje výstupy na intelektuálnych výstupoch IO1 a IO2. Projektoví partneri odsúhlasili vizuál intelektuálnych výstupov. Vyhodnotila sa doterajšia činnosť na projekte. Partneri hovorili o aktivitách v miestnych organizáciách a o zapojení  ďalších miestnych zaiteresovaných partnerov do projektu. Prediskutovala sa činnosť projektových partnerov na FB stránke projektu a webovej stránke projektu.  Prijali sa ďalšie konkrétne dátumy budúcich nadnárodných stretnutí. Stretnutie prebiehalo v tvorivej a podnetnej atmosfére.

 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Short-term joint staff training event, Warszawa, Poland, April 10-14, 2022
Hlavným cieľom prvého školiaceho kurzu v Poľsku bolo poskytnúť školiteľom a odborníkom usmernenia o tom, ako zbierať miestne poznatky o obnove autochtónneho osiva, ako uchovávať semená pôvodnych druhov rastlín. Taktiež sme sa zamerali na to, ako umiestniť ich na trh alebo ich využívať na vzdelávacie účely.
Počas tohto prvého školenia
bola špeciálna časť venovaná prepojeniu ochrany pôvodných druhov rastlín a ochrany biodiverzity.
Svoju pozornosť
sme zamerali najmä na nasledujúce témy:
- proces identifikácie semien, spôsoby a techniky ich klíčenia
- skladovanie a uchovávanie semien
- autochtónne semená a európske pravidlá
- budovanie miestnych semenných bánk
- tréningový program plánujúci zostavenie súpravy na prežitie Seed portfólia
- zmapovanie miestnu poľnohospodársku biodiverzitu
-zapájanie miestnej komunity do vzdelávania o biodiverzite

Počas školenia sa zrealizovali workshopy zamerané na IO1 a IO2.

Uskutočnili sme š
tudijné návštevy fariem a poľnohospodárskych podnikov, ktoré vyrábajú a pestujú osivá využívajúce a rozmnožujúce autochtónne odrody semien zapojených do projektu a botanické záhrady, ktoré majú sekcie súvisiace s biodiverzitou a náučné záhrady.
Mazovské poľnohospodárske poradenské centrum, ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk Pokusné plodiny, zemiaky Tradičná a ekologická farma: Gospodarstwo Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe "Kowalski" 05-190 Nasielsk, Winniki 18 Rodinná farma Kowalski - vo Winniki v Mazovsku - prevádzkujú spolu so svojimi dcérami. Zaoberali sa lisovaním oleja a chovom ošípaných. Rodina Kowalských vedie poľnohospodárstvo už niekoľko generácií. Kedysi bola v každej dedine lisovňa oleja, no dnes si na ňu už takmer nikto nespomenie. Na farme Kowalski používajú staré stroje a overené recepty na tradičný ľanový olej a repkový olej.

_____________________________________________________________________________________________

Nadnárodné stretnutie M1- Nice, Francúzsko 4.november 2021

Prezenčné nadnárodné stretnutie sa nám podarilo zrealizovať 4.novembra 2021 v Nice vo Francúzsku. Na stretnutí portugalský partner predstavil návrh  webovej stránky, čo stretlo s veľkým nadšením u ostatných projektových partnerov. Po následných úpravách sa web stránka umiestni na internet a bude poskytovať informácie o projekte a aktivitách spojených s projektom. Ďalej jednotlivý partneri prezentovali činnosť na intelektuálnych výstupoch IO1 a IO2 a zhodnotila doterajšia činnosť na projekte.  Partneri ďalej diskutovali o prezentácií na FB. Prijali sa konkrétne dátumy budúcich nadnárodných stretnutí. Stretnutie prebiehalo v tvorivej a podnetnej atmosfére a všetci zúčastnení boli veľmi radi že sme sa mohli stretnúť prezenčne.

ONLINE MEETING 16.9.2021
Pandemická situácia COVID-19
nám stále neumožňuje stretnúť sa offline. Preto využívame všetky dostupné komunikačné prostriedky pri riešení úloh na projekte Organic seed portfolio in climate change 2020-1-SK01-KA202-078264. Dňa 16.9.2021 sme zorganizovali ďalší online meeting s cieľom prediskutovať prebiehajúce aktivity na IO1 a IO2, realizáciu projektovej web stránky a prediskutovanie možných dátumov prezenčných nadnárodných stretnutí. Online stretnutie bolo veľmi nápomocné a prínosné pre všetkých projektových partnerov a dohodli sme sa na prvom nadnárodnom offline stretnutí. Pevne veríme, že sa uvidíme na tomto prezenčnom stretnutí

ONLINE MEETING 23.03.2021

Pandemická situácia COVID-19 je stále nepriaznivá a priame stretnutie projektových partnerov nie je zatiaľ možné. Preto využívame všetky dostupné komunikačné prostriedky pri riešení úloh na projekte Organic seed portfolio in climate change 2020-1-SK01-KA202-078264. Dňa 23.03.2021 sme zorganizovali ďalší online meeting, kde sme spolu dikutovali o úlohách na IO1 (intelectual output) a IO2, ktoré je potrebné vzájomne riešiť. Online stretnutie bolo veľmi nápomocné a prínosné pre všetkých projektových partnerov.

___________________________________________________________________________________

ONLINE MEETING
Nakoľko pandemická situácia COVID 19 neumožňovala priame stretnutie projektových partnerov uskutočnilo sa online stretnutie partnerov projektu Organic seed portfolio in climate change 11.11.2020. Partneri diskutovali o budcich projektových aktivitách a stretnutiach v rámci projektu. Toto stretnutie bolo veľkým prínosom pre všetkých projektových partnerov.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky